KANT KRITIKA MOI SUENJA PDF

To je dananji Kalinjingrad i nalazi se na krajnjem zapadu Rusije. Radio je kao univerzitetski profesor. Kriticizam predstavlja nastavak i radikalizaciju prosvetiteljske i novovekovne filozofije. Prosvetiteljstvo je htelo sve da izvede pred sud uma. Kant je eleo da sam um izvede pred sud" ali ne pred sud neega drugog" ve pred sud samog uma.

Author:JoJot Goltikinos
Country:Mozambique
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):24 August 2014
Pages:171
PDF File Size:16.12 Mb
ePub File Size:10.53 Mb
ISBN:897-3-56043-367-6
Downloads:71292
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TojamiTo je dananji Kalinjingrad i nalazi se na krajnjem zapadu Rusije. Radio je kao univerzitetski profesor. Kriticizam predstavlja nastavak i radikalizaciju prosvetiteljske i novovekovne filozofije. Prosvetiteljstvo je htelo sve da izvede pred sud uma. Kant je eleo da sam um izvede pred sud" ali ne pred sud neega drugog" ve pred sud samog uma. Kriticizam je takvo filozofsko uenje u kojem um sudi o samom sebi, o svojim vlastitim mogu ostima i gra icama. Kant priznaje kako ga je -jum. Po tome to proiruju nae znanje" oni moraju biti sintetiki.

Kant je u kritici istog uma postavio pitanje da li su mogu i metafiziki sudovi. Kako bismo odgovorili na to pitanje moramo da razmotrimo u emu se sastoji Kantova filozofska revolucija. Ta revolucija obino se naziva kopernikanskim obrtom. Tabla postoji" verujemo" ak i kada je niko ne opaa" ili ne misli na nju.

Recimo" tvr! Pri tome" dok saznajemo" na sud moe da varira 3 ja mogu tvrditi i 4da je tabla plava4 ili uta itd. Tabla je zelena" bez obzira na to kako mi sudimo o njenoj boji. Prema tome" objekt nam preko ulnosti daje samo materijal" gra! II Kant smatra da mi imamo mo rece tiviteta i mo s o ati eta. Preko mo i receptiviteta mi primamo utiske" osete.

Preko mo i receptiviteta stvarnost deluje na na um" na na duh. Preko mo i spontaniteta" mi sami od sebe" i sami iz sebe" formiramo te utiske" pri emu se forme kojima formiramo utiske nalaze u nama pre i nezavisno od iskustva. Prostor i vreme kao forme ulnosti Kada apstrahujemo od zanemarimo sve to opaamo" jo uvek opaamo prostor i vreme. Prema tome" prostor i vreme se ne nalaze u stvarima" niti se stvari nalaze u prostoru i vremenu" ve samo u subjektu" i prethode svakom iskustvu.

Prostor i vreme nemaju objektivnu realnost. Prostor i vreme se nalaze samo u subjektu" i oni predstavljaju forme opaanja ili naine na koje subjekt opaa. Kant ih upravo zato naziva transcendentalnim. Kada na osete koje primam preko ulnosti primenim forme prostora i vremena" ja stvaram opaaje.

Kant zato kae". Kategorije kao forme razuma i ulima opaamo da sunce sija. To je" prema Kantu kategorija kauzaliteta. Kategorija kauzaliteta e alazi se u stvarima " objektima koje saznajemo" ve se" poput prostora i vremena" alazi u saz aj om subjektu. Kategorije razuma su, kao i orme -ul osti tra sce de tal e.

To znai da su a subjektivne" tj. Tra sce de t o Kategorije va0e samo u gra icama mogueg iskustva. To znai da se forme prostora i vremena mogu primeniti samo na osete i utiske" koji time postaju opaaji" odnosno da se pojmovi razuma mogu primeniti samo na opaaje" koji se" na taj nain" sintetiu u iskustvo. Pojmovi se mogu" dakle" smisleno" primeniti jedino na opaaje. Tra sce d t o oz a-ava stvar ost samu o sebi" potpuno nezavisno od naina na koji je mi saznajemo.

Mi saz ajemo samo ojavu stvar osti" a ta pojava zavisi naina na koji nam se stvarnost pojavljuje" tj.

KORG 168RC MANUAL PDF

Equality PDF

Grogul Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. Stjecao se dojam kako bi, za dobrobit domovine, bili spremni ponuditi jo jedno grlo s obiteljske farme da ga nepoznata ruka pritegne icom violonela. S druge strane, tjednima nakon beutnoga umorstva u grukoj luci, mjesecima na-kon piromanskog pohoda, probijala se sve zavodljivija nada da je cijela stvar zapravo sluajna euenja naplavina i stjecaj morbidnih koincidencija, ne zna se kakvoga porijekla, dodue, ali mogue da je opasnost predimenzionirana, da se od vika od-govornosti pristupilo puhanju na hladno, razbuktala paranoja uzrokuje pretjeranu senja na protivnika ija je realna snaga, ukljuujui njegove namjere, sklupana u aku jada. Selected two facts euenja this posting are ultimately the simplest we have had.

A WOMAN SCORNED LIZ CARLYLE PDF

Kant - Kritika Cistog Uma

Bralkree Devijacije poput onih u Svrakinu bolesnom umu bile su tek sekundaran povod za razgovor to ga je morao obaviti s ocem svoje drage. Why would you want to do this. So Original is my northern LYS. Prekrasno tivo naftni tajkun naumio umrijeti tako da najblie otjera u grob.

Related Articles