BRODSKI GENERATORI PARE PDF

Look at the complete list of languages: My name is Tomislav Kuzmic, I live in Croatia and this site is my personal project. Vodocijevni kotao If you are searching for a word in Japanese Kanji dictionary and not receiving any results, try without Kana term in brackets. Sometimes you can parr translation generayori directly from Google by typing: Paer of the words may be incorrectly translated or mistyped. I am responsible for the concept, design, programming and development.

Author:Mumi Vimuro
Country:Iceland
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):5 March 2018
Pages:103
PDF File Size:9.89 Mb
ePub File Size:15.37 Mb
ISBN:843-8-44237-210-7
Downloads:22826
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MaujarOsnovna shema parnog procesa Sl. T-s dijagram parnog procesa 29 Mnogo je jednostavnije provesti kondenzaciju do kraja, tj. Na taj nadin nastaje toplinski proces poznat kao Clausius-Rankineov. Mectutim, tu se koristi druga pogodnost parnog postrojenja, a to je da se para pregrijava pri konstantnom tlaku, dime se podize srednja temperatura dovoclenja lopline, a prema tome i povisuje toplinski stupanj iskori5tenja procesa.

Daljnje su moguinosti poveianja stupnja iskori5tenja Clausius-Rankineova procesa u primjeni regenerativnog predzagrijavanja napojne vode prije ulaska u generator pare te medupregrijavanja pare iza visokotladnog dijela turbine, dime se takoder povisuje srednja radna temperatura dovodenja topline u procesu. Medutim, to se ovdje detaljnije ne1e razmatrati,jer ne pripada sadrZaju proudavanja.

Na sljede6imdijagramima,slika 2. P-v dijagram parnog procesa Sl. Clausiusi SkotskiinZenjer W. Rankine su I4onardu Sadi Camotu 1g32 , koji je liflu. Kompletan procesu generatorupare zbiva se izmedu stanja l Kada se vodi zagrijanojna temperaturu isparavanja dalje dovodi toplina, ona se isparava,a da bi se svapretvorila u paru tlaka p,, potrebnoje dovestikolidinu topline r r:?

Ta toplina zove se toplina isparavanja, a sastojise od tzv. Ona je u dijagramu I-s predstavljena povr5inomd-c.

Ako je i: Cot, slijedi Qpp: iti" 2-rr Medutim, ogrjevnepovr5inegeneratora pare, odnosnozagrijadvode, isparivad i pregrijadpare, nisu u stvarnostidimenzioniranii izvedenida se promjene stanja zagrijavanje, isparavanje, pregrijavanje tako idealnozbivajuu njima, kao Sto je prikazanou prethodnim dijagramima. Kolidine topline koje se predaju u pojedinim dijelovimaogrjevnepovr5ine generatora pare prikazanesu u dijagramu I-s na slici 2.

T-s dijagram procesa. To je potrebno da bi se sprijedilo isparavanje vode u samom zagrijadu, sto bi se zbilo zbog pada radnog tlaka kod naglih promjena poveianja opteredenja, a to bi moglo uzrokovati nepoZeljne pulzacije u radu i osle6enjalog dileta generatora pare. Treba navesti da postoje konstrukcije kod kojih isparavanje zapodinje vei u dijelu zagrljata vode, a oni se tada nazivaju predisparivadi. Yoda iza zagrija ,a ulazi u parni bubanj iz kojega se napajaju we ogrjevne povrsine isparivada, a u kojem se takoder skuplja para prij-eizlaska nu"-i"rto potrosnjeili ulaza u pregrijadpare.

Kada generator pare ima medupregrijad, tada se para na izlaskuiz visokotladnog dijela turbine vra6au njega,gdje seprije ponovnogulaskau turbinu ponovno pregrijavana vi5u temperaturu. Temperaturana izlazu iz medupregrijada pare obidno je jednaka izlaznoj temperaturiiz pregrijada.

Srafiranapovrsinapredstavljatoplinu koja se predaje pari u mectupreg"rijutt osnopu. Pad tlaka zbog strujanja kroz pregrijadi medupregrijat, strujanja pare kroz cijevne snopovete njihovoj velidini. Shemaparnog procesas medupregrij avanjem pare Sl. T-s dijagram parnog procesas medupregrij avanjem pare -N" k. Najznadajnije viskoznost, 4 sadrZaj sumpora, 5 plami5te,lO; ,uO. Toplinska vrijednost Pod toplinskomvrijednosiu razumijevase toplina koja se oslobada.

Piitom treba razlik"ovatidvije a"itniii;" i" karakteristikegoriva, odnosno: Gornja toplinskavrijednostrl, definirana je toplinom oslobodenom potpunim.

Fla, koja se u praksi Jaleko vije koristi, umanjena. To se stvarno dogadakod glneratora pare jer dimni plinovi izlazekroz dimnjak. Ako se poznaje elementarna analiza loZivog ulja moZe se toplinska vrijednost odrediti i radunski, iako se na taj nadin dobiju manje todne vrijednosti nego izravnim kalorimetrijskim ispitivanjem. Najde56eprimjenjivana formula je Ha: w"-r r", -? Skladno s definicijom. Gustoda Gustoia je masa jedinice volumena promatranog goriva.

Cesto moZe posluZiti radi aproksimativnog ocjenjivanja raznih svojstava loZivih ulja, npr. Gusto6a loZivih ulja ovisi o temperaturi, a to se aproksimativno moi,e izraziti izrazom - 0, t pt : prrs.

D4E-1A20N OMRON PDF

Zagrija─Ź vode

.

CLASIFICACION DE NIHSS PDF

Zmagoslav Prelec - Brodski Generatori Pare

.

MANFROTTO 087NW PDF

Generator pare

.

Related Articles